top of page

こもれび Heart LINK クラブのグループ

公開·21名のメンバー
Ethan Thompson
Ethan Thompson

Ugovor O Kupoprodaji Nekretnine Obrazac


Ovo je primjer Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Ovo nije obrazac ugovora već je zamišljeno kao podsjetnik, pomoćno sredstvo pravniku pri sastavljanju ugovora. Ovaj primjer sadrži sve bitne elemente propisane zakonom za valjanost i provedivost ugovora no svaka situacija je posebna te snažno savjetujemo da angažirate odvjetnika. Mi ne odgovaramo za ikakvu štetu.
Ugovor O Kupoprodaji Nekretnine Obrazac


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbytlly.com%2F2tQ7Ra&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw34TJmNbmxFh3tYTkutZxOMOvo je primjer Ugovora o kupoprodaji nekretnine za situaciju kada nekretnina nema nedostataka niti tereta, Prodavatelj je odmah spreman predati posjed, a Kupac je spreman odmah platiti cijelu kupoprodajnu cijenu.


Ovaj prilagodljivi digitalni predložak predugovora o kupoprodaji nekretnine osmišljen je za samostalnu izradu predugovora o kupoprodaji nekretnine kojim prodavatelj nekretnine i kupac nekretnine preuzimaju obvezu međusobno sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine u određenom roku i kojim ugovaraju uvjete pod kojima će kasniji glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine biti sklopljen, kao i sadržaj tog ugovora.


Naš predložak predugovora o kupoprodaji nekretnine uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između prodavatelja nekretnine i kupca nekretnine:


Predugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine. Predugovor o kupoprodaji nekretnine obvezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine tj. opis i podatke o nekretnini koja je predmet kupoprodaje te dogovorenu cijenu. Vrlo često predugovor o kupoprodaji nekretnine sadrži i odredbu o roku za sklapanje glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine i odredbu o kapari kao odustatnini. Nerijetko se predugovorom o kupoprodaji nekretnine definiraju i sve ostale odredbe budućeg glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine.


Predugovor o kupoprodaji nekretnine ne obvezuje tj. stranke se oslobađaju od obveze sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine, ako su se okolnosti od sklapanja predugovora toliko izmijenile da ne bi bio sklopljen da su takve okolnosti postojale u vrijeme njegovog sklapanja.


Predugovor se uobičajeno sklapa u postupku kupoprodaje nekretnine kao način rezervacije nekretnine u vremenu koje je potrebno da kupac osigura financijska sredstva potrebna za plaćanje cijene nekretnine ili kada je potrebno izvršiti neke druge pripremne radnje.


Vrlo često predugovor o kupoprodaji nekretnine sadrži i odredbu o roku za sklapanje glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine i odredbu o kapari kao odustatnini. Nerijetko se predugovorom o kupoprodaji nekretnine definiraju i dodatni uvjeti koji se moraju ispuniti za sklapanje budućeg glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine, kao i sve ostale odredbe tog ugovora.


Prilikom sklapanja predugovora o kupoprodaji nekretnine, uobičajeno je da kupac prodavatelju daje kaparu koja u praksi najčešće iznosi 10% od vrijednosti nekretnine koja je predmet ugovora. U slučaju ispunjenja ugovora, odnosno u konkretnom slučaju predugovora, prodavatelj kupcu kaparu ili vraća ili se ona uračunava u ispunjenje obveze tj. uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnine.


Kod predugovora o kupoprodaji nekretnine važno je voditi računa od tome da samim ugovaranjem i davanjem kapare ugovorne stranke ne dobivaju i pravo odustati od sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine. Kako bi dobili to pravo, moraju izričito ugovoriti da se kapara daje kao odustatnina. Ako je kapara ugovorena kao odustatnina, prodavatelj i kupac imaju pravo odustati od sklapanja glavnog ugovora. U tom slučaju, prema članku 307. stavku (2) Zakona o obveznim odnosima, ako od ugovora odustane ugovorna stranka koja je dala kaparu (najčešće je to kupac), ona kaparu gubi, a ako od ugovora odustane ugovorna stranka koja je primila kaparu (najčešće je to prodavatelj), ona mora vratiti kaparu drugoj strani u dvostrukom iznosu.


Sklapanje predugovora o kupoprodaji nekretnine nije dovoljno za stjecanje prava vlasništva na nekretnini, već je za to potrebno sklopiti valjani i propisno ovjereni glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine s vlasnikom nekretnine te na temelju tog ugovora provesti uknjižbu prava vlasništva na stjecatelja tj. kupca, u zemljišnim knjigama.


Na temelju predugovora o kupoprodaji nekretnine nije moguće u zemljišnim knjigama uknjižiti pravo vlasništva na nekretnini, već je za to potrebno sklopiti valjani i propisno ovjereni glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine s osobom koja je vlasnik nekretnine i kao takva je upisana u zemljišnim knjigama.


Predugovor o kupoprodaji nekretnine ne mora biti sklopljen prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, već je za kupoprodaju nekretnine dovoljno sklopiti samo ugovor o kupoprodaji nekretnine. Međutim, sklapanje predugovora o kupoprodaji nekretnine u praksi je uobičajeno jer od trenutka kada se kupac odluči za kupnju određene nekretnine do trenutka kada kupac osigura financijska sredstva za kupnju te nekretnine može proći i dulje vrijeme, pa se sklapanjem predugovora, poglavito uz ugovaranje kapare kao odustatnine, kupac može osigurati da prodavatelj u međuvremenu nekretninu neće prodati nekoj drugoj osobi.


Prema članku 268. stavku (2) Zakona o obveznim odnosima, propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor, ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora. Kako je člankom 377. Zakona o obveznim odnosima propisano da ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku, to znači da i predugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku da bi bio valjan.


Kako se, u pravilu, na temelju predugovora o kupoprodaji nekretnine ne vrši uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišnim knjigama, nije potrebno ovjeriti potpis prodavatelja na predugovoru kod javnog bilježnika. Međutim, iako ovjera potpisa kod predugovora nije potrebna, time se može postići dodatna sigurnost u smislu lakšeg dokazivanja da je prodavatelj doista potpisao predugovor o kupoprodaji nekretnine, u slučaju da dođe do spora.


Zanima Vas kako napraviti raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine? Trebate odgovore na pitanja kako izaći iz nepovoljnog ugovornog odnosa u koi ste ušli stjeanjem odnosno otuđenjem nekrentine? Odgovore na ova i neka druga pitanja ćete nači u ovome članku.


Ugovor o kupoprodaji nekretnine je dvostranoobvezni ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo određene nekretnine i predati mu istu u posjed, a kupac se obvezuje platiti mu za to cjelokupnu ugovorenu kupoprodajnu cijenu.


Kupoprodajni ugovor uvijek mora biti sklopljen u pisanom obliku te mora sadržavati sve podatke o nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora. Sam čin sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine ne dovodi do stjecanja vlasništva nekretnine koja je predmet ugovora već je potrebno ishoditi uknjižbu u zemljišnim knjigama. Više o kupoprodaji nekretnine možete pročitati ovdje.


Prema načelu upisa u zemljišne knjige vlasništvo nekretnine se tek stječe upisom u zemljišne knjige, a ne sklapanjem kupoprodajnog ugovora kao što mnogi vjeruju. Upis u zemljišne knjige provodi se na temelju tabularne isprave.


Tabularna isprava je isprava koja sadrži izjavu vlasnika nekretnine kojom prodavatelj kupcu, nakon što primi cijeli iznos kupoprodajne cijene, dozvoljava upis vlasništva nad nekretninom. Tabularna izjava je često sadržana u samom kupoprodajnom ugovoru, što znači da je u tom slučaju ugovor o kupoprodaji nekretnine također i tabularna isprava.


Ugovor o kupoprodaji nekretnine treba sadržavati i podatke o ugovornim stranama, odnosno njihovo ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, odnosno naziv i sjedište pravne osobe. Zahtjev za upis u zemljišne knjige može se podnijeti i online.


Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine česta je praksa sklapanja predugovora o kupoprodaji nekretnine. Predmet predugovora o kupoprodaji nekretnine je obveza budućeg sklapanja ugovora o kupoprodaju nekretnine. On sadrži podatke o predmetnoj nekretnini, zemljišnoknjižne podatke, opis nekretnine, cijena, rok za potpisivanje ugovora, sporazum o kapari itd.


Nadalje, ugovor o kupoprodaji nekretnine može se raskinuti zbog promijenjenih okolnosti, tj. ako nakon sklapanja ugovora za jednu stranu ispunjenje obveze postane pretjerano otežano ili bi joj ispunjenje nanijelo pretjerano veliki gubitak, a to se nije moglo predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ona može zahtijevati da se ugovor raskine.


Svatko od nas želi biti siguran da mu željena nekretnina neće izmaći iako nema spremna sredstva za njezinu kupovinu u ovom trenutku. Upravo zbog toga kako biste rezervirali kupovinu nekretnine se radi predugovor o kupoprodaji. U nastavku slijede najvažnije informacije o samom predugovoru o kupoprodaji nekretnine.


Predugovor nije isto što i ugovor o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji je konačni dokument kojim vi kupujete nekretninu te isplaćujete prodavatelju cijenu njenog koštanja. Predugovor se sklapa prije ugovora i služi kao način rezervacije nekretnine kojim se vi kao kupac obvezujete da ćete na dogovoreni datum sklopiti s prodavateljem ugovor o kupoprodaji, a prodavatelj se obvezuje da će nekretninu prodati upravo vama.


Predugovor ne obvezuje kupca i prodavatelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko su se okolnosti od njegova sklapanja toliko promijenile da ne bi bio sklopljen da su takve okolnosti postojale u vrijeme njegova sklapanja (npr. nekretnina koja je predmet kupoprodaje uništi se požarom ili potresom).


Nakon što se odlučite na korak sklapanja predugovora o kupoprodaji, važno je da ste vi kao kupac sigurni da želite u bližoj budućnosti sklopiti kupoprodajni ugovor s prodavateljem te u konačnici kupiti nekretninu.


Prilikom sklapanja predugovora kupac je dužan isplatiti kaparu na račun prodavatelja koja u pravilu iznosi 10% vrijednosti nekretnine. Kapara se ugovara kao odustatnina i njome se kupac obvezuje da će nakon sklapanja kupoprodajnoga ugovora kupiti nekretninu. 350c69d7ab


グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報を入手したり、動画をシェアすることができます。

メンバー

bottom of page